Tag Archives: Norway

Per Aslak Ertresvåg

Norwegian journalist and writer Per Aslak Ertresvåg in a pressconference today reveals that he have for awhile been an Targeted Individual, and he together with two other TI’s (Inventor Kristen Jarle Blindheim, Sykkylven and Inventor/Eng. Einar Langseth, Molde) will report crimes by PST (Police Secret Services) and Norwegian authorities for silence dissidents by means of different malicious methods:

1. Break in at his apartment. Missing papers/documents.
2. Harassment.
3. Low frequency DEW (Direct Energy Weapons), leading to heart failure for him and hospitalized him.

Globaliseringskritikere truer rikets sikkerhet
Globaliseringskritikere truer rikets sikkerhet

Present leader of the PST, Jørn Holme, while he was working in the Justice Department, in a newspaper article in 2003, said that critics of the globalization treathen the national security.

Ertresvåg is claiming the Norwegian Government is doing nothing to protect dissidents from such criminal behaviour by hidden forces.

Ertresvåg is the author of the books ‘Makten bak Makten’ and ‘Sov mitt lille Norge‘. He is one of the most famous critics of the globalists movement in Norway. He have a lifelong service as journalist, and have also held the position as Editor In Chief for Inter Press Service IPS.

Article (in Norwegian) : http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/per-aslak-ertresvag-anmelder-pst-og-myndighetene/

The 7.september 2007 he announced a 9/11 Truth Group in Norway at a meeting/pressconference together with David Ray Griffin, Berit Ås og Trude Malthe Thommasen in Kristiansand, Norway.
http://www.riksavisen.no/?p=372

See his press conference below:

Continue reading Per Aslak Ertresvåg

Marius Reikerås

Advokat Marius Reikerås sin sak er en blåkopi av saken mot Herman Berge noen år tidligere. Han har i skrivende stund mistet advokatbevillingen.

Marius ReikeraasMarius Reikerås representerer Nordsjødykkerne som sitter på mulige erstatningskrav mot Staten på flere hundre millioner kroner. Statens eiere, det skjulte klandestine nettverk som har hatt makten (og æren – som egentlig de stjal fra krigseilerne også i tillegg til hyrene deres) etter krigen i vårt land, ønsker ikke at Nordsjødykkerne skal få disse penger, – som de regner for sine, siden de skal investeres i DERES saker, og ikke spres ut til de menige nordmenn i utrengsmål.

I 2008 hadde Marius med suksess fått saken med Nordsjødykkerne til førsteinstans; Oslo Tingrett. Systemet synes ikke om å få den lenger opp i rettssystemet.

Continue reading Marius Reikerås

Ingolf Håkon Teigene

NRK journalist Ingolf Håkon Teigene døde i ung alder, bare 58 år gammel, den 12.06.2007. Han hadde skrevet maktkritiske bøker, og var den eneste journalist som engasjerte seg i den såkalte Taftø-saken, hvor en kvinnelig jurist fra norsk Utenriksdepartement ble tiet ved å bli stæsjet bort på asyl i årevis og neddopet:

Som journalist i SV-organet Ny Tid var han en av de fire som i 1979 ble dømt i den såkalte «listesaken». Saken hadde sin bakgrunn i lister som var blitt sammenstilt med navn på rundt 600 personer tilknyttet norsk sikkerhetstjeneste, og artikler som ble publisert om de hemmelige tjenesters virksomhet, som at Norge hadde hjulpet til med spionasje på sovjetisk jord etter krigen. Dette var under den kalde krigen, og domfellelsen førte til at han hadde yrkesforbud i NRK i mange år. Så sent som i 2005 ble han nektet innreise til USA og måtte avlyse en reportasjereise.

Teigene’s innvolvering i saken mot Juristen Synnøve Fjellbakk Taftø.

I kampen mot EU-direktiver var Synnøve F. Taftø lojal til sitt lands interesser. Hun burde vært i fronten av “NEI til EU” apparatet. Dråpen som fikk begeret til å flyte over for maktapparatet var om EU-direktivene. Hun ble avskjediget i u-nåde i 1992. Bit for bit hadde hennes avsløringer avdekket regjeringens desinformasjon mot folket.

Kampanjen for å få folk til å akseptere EØS sprakk, takket være personer av Synnøves støpning.

Videre -makteliten ble redd da de fant Synnøves avsløringer så kompromitterende, at de spredde rykter om henne slik at man ikke skulle ta henne alvorlig -og for at mediafolk skulle ta avstand fra henne.

Helge Lund i NRK spredte rykter på den interne kommunikasjonslinjen, at hun led av kverulantparanoia. Dermed ringte ikke Terje Svabø for å ha et avtalt direkteintervju med Synnøve F. Taftø. Hmm, lukter det svidd ?

Giften og svertingen av Synnøve spredtes med rakettfart, og den virket. I flg. Reidar Johansen i Stortingets fiskerikomite fortalte henne årsaken til den storm hun hadde vakt ved et storoppslag i Dagbladet, som Ingolf Håkon Teigene hadde ordnet (han var en av de få journalister som var rettlinjet), nå ble uten videre oppfølgning.

Utenriksdepartementet hadde underhånden latt Stortingets presidentskap få vite at Synnøve Fjellbakk Taftø var psykisk syk og kom med sinnsforvirret tøv. Dette budskapet gikk videre til norske media på ryktebørsen. Intet middel er for sjofelt for APs maktapparat når de ønsker å stoppe kjeften på kritiske borgere med ærlige hensikter.

Hennes mening om demokratiets råtne politikere: Et demokrati kan ikke leve med politikere som bare interesserer seg for sin egen renominasjon -og byråkrater som gir vanlige folks interesser på båten for å mele sin egen kake.

Vi mangler en omforent etikk i Norge, en mangel som nå gir seg groteske utslag;, sitat slutt.

Det ser ut for at de få ærlige vi har står for halshugging i de fine kretser på Stortinget, noe som burde åpne øynene på noen og hver.

Kåre Willoch

The former Norwegian Prime Minister, Kåre Willoch, was told he is a anti-semit and shows hate towards jews, by jewish Mona Levin from Aftenposten in Norway in january 2009.

On question on how he looked at the prospects for the middle east with the new american presidency under Obama, he answered: “It is not looking too good, as he have chosen a Chief of Staff that is jewish“.

And then the peace was scattered in the land of the Midnight Sun. All political correct induviduals wanted a say in the discussions if this was antisemitic or not, for days and weeks in media.

Continue reading Kåre Willoch

Ole Østlund

Ole Østlund var snu operasjonsleder for Alexander Kielland, men fikk sparken fordi han tok sin oppgave for alvorlig, og ville i motsetning til myndighetene til bunns i årsaksforholdet. Østlund mener at plattformen ble utsatt for internasjonal sabotasje, og at det var eksplosjon som senket henne.

Det er fra flere hold reist tvil om den årsak som offisielt er angitt som grunn til at boligplattformen Alexander L. Kielland havarerte den 27. mars 1980, med tap av 123 menneskeliv, som følge, hvorav 27 britiske og 2 amerikanske statsborgere. Det fremgår av den offisielle undersøkelseskommisjonen’s rapport av mars 1981, at de ikke har beskjeftiget seg med andre årsaker enn tretthetsbruddet i stag D6, som f.eks. eksplosjon og sabotasje. I en demokratisk rettsstat med kristne verdier er det vesentlig at alle forhold rundt en katastrofe entydig blir avklart slik at tilsvarende hendelser ikke skal kunne inntreffe igjen.

Continue reading Ole Østlund

Emanuel Haug

Da Emanuel Haug etter frigjøringen fikk vite at han var utpekt som landsforræder og anbefalt likvidert i et brev fra Hjemmefrontledelsen til London regjeringen, hvilket med den tids språkbruk betydde at han skulle drepes, gikk han til rettssak for å få mortifisert den injurierende påstand. Han krevde rapportskriveren straffet. Haug vendte seg til Utenriksdepartementet for å få en kopi av brevet med beskyldningene. Brevet ble ikke utlevert tross pågang fra Haug, men han skaffet en kopi fra annet hold. Rapportskriveren viste seg å være tidligere direktør i Nasjonalhjelpen, Sam Knutzen. Gjennom rettsaken hvor Sam Knutzen ble dømt, 2) ble det famøse brevet rettslig bekreftet Setningen: “la rette vedkommende få ordre om å likvidere Haug snarest mulig,” forteller at Hjemmefrontledelsen, Londonregjeringen eller grupper i frimureriets nærhet i fellesskap hadde folk til disposisjon som på oppdrag påtok seg å drepe politiske motstandere. Når Haug ikke ble likvidert kan årsaken være at han ble arrestert av tyskerne på nyåret 1945, for fjerde gang, og satt i trygg forvaring på Grini til frigjøringsdagen. Sam Knutzen hadde i 1939 I grad i St Johanneslogen St Olaus til den hvite Leopard. Han var losjebroder av prest Conrad Bonnevje Svendsen som var Andre Bevogtende Broder og tilhørte losjens Clerici. De var begge med i Hjemmefrontledelsen. Det er bemerkelsesverdig at sentrale medlemmer av ordenen deltar i en konspiratorisk organisasjon som mistenkes for å ha til hensikt å tilrive seg makten i strid med konstitusjonen, og ikke minst at den er i stand til å anbefale, hvilket brevet forteller, politiske mord for å nå dette mål. Conrad Bonnevie Svendsen er senere hedret med XI grad. Hans virke er anerkjent og belønnet av Den Norske Frimurerorden.

Høyesterettsadvokat og lærer Emanuel Haug, sterk og vital i dagens strid, døde plutselig i i 1952, 61 år gammel. To av de fire menn som hadde gått sterkest ut mot frimureriet og Hjemmefrontens ledelse var nå borte etter at de først var blitt truet med likvidasjon. I 1948 var det ingen utenom en egnere krets som hadde kjennskap til den avtale som var inngått mellom Arbeiderpartiet, Bondepartiet og som visste at frimureriet var implisert i denne avtale fra 1935. Prost Trædal som hadde førstehånds kjennskap til denne avtale var nå borte.

Kilde: Erik Rudstrøm ” Frimureriet og de skjulte makteliter, bind 1″.

1) Ole Kristian Grimnes. “Hjemefrontens Ledelse”. side 460.
2) Bergen Arbeiderblad, leder, 20. februar 1951.
3) May Britt Ohman Nielsen, “Bondekamp om Markedsmakt”, s. 395
4) May Britt Ohman Nielsen, “Bondekamp om Markedsmakt”, s. 319

Nils Trædal

Leder av bondepartiet i Norge, prost Nils Trædal, led en voldsom død i 1948 like før han skulle redegjøre for Stortinget om hendelsene under 2. verdenskrig, deriblant om Hjemmefrontledelsens fascistiske tendenser og om dens forsøk på å slutte særfred med Adolf Hitler i 1940. I forslaget inngikk at Kong Håkon VII skulle avsettes.

Dødsfallet ble ikke etterforsket på vanlig måte. Det er gjort forsøk på å dysse ned saken. Et medlem av frimurerordenen hadde noen år tidligere skrevet til den norske eksilregjeringen i London og bedt om at Trædals medarbeider lærer Emanuel Haug måtte bli likvidert.

Trædal og hans gruppe hadde lykkes i å forpurre Hiemmefront-ledelsens forsøk på å oppnevne kommunestyrerepresentantene istedet for å la representantene bli valgt på demokratiske vis. Innføring av oppnevnel-sesprinsippet var åpenbart så viktig for Hjemmefrontledelsen at den var villig til å foreslå politisk mord for å få ordningen gjennomført.

Continue reading Nils Trædal

Kåre Torvholm

Fiskefusk-avslører Kåre Torvholm, Moldtustranda har avslørt at fiskeomsetning har blitt unndratt avgiftsbelegging  i 17 – 18 år. Kåre Torvholm har ført bevis om økonomisk kriminalitet innen fiske og bankvesen m.m. Skandalen er kjent langt inn i  politikernes verden. Selv har undertegnede snakket med statsminister Jens Stoltenberg, og på spørsmål fra meg, bekreftet statministeren at han ‘kjente Torvholm-saken så vidt’. Han lovte å sette helseminister Tore Tønne på saken. Harde e-mailer fra undertegnede er avsendt både til Tønne / Stoltenberg og tidligere fiskeriminister Schjøtt-Pedersen, 4. og 24. mai d.å.

Riksadvokaten er orientert av undertegnede ved personlig oppmøte på hans kontor den 11. mai d.å., – resultatet ble at Riksadvokaten sendte hele saken over til statsadvokat-embetet i Møre og Romsdal i Molde, i følge brev datert 22. mai d.å. til undertegnede.

Og fiskemafiaen føler seg tråkket på i sine sirkler. De greier faktisk å oppnå at embetsverket i Justisdepartementet sender ut drapstrusler på Kåre Torvholm og hans tre barnebarn den 19. desember 1999.

Continue reading Kåre Torvholm

Moderators kommentar til forholdene i Norge

Samfunnskritikk og opposisjonelles vilkår i Norge,
er en lengre artikkel undertegnede har skrevet om dette.

Hovedkonklusjonen er at samfunnsengasjement i Norge verdsettes så lenge en holder seg innenfor ortoksien eller det politisk korrekte. I motsatt fall forfølges og kveles det…

Det aller beste er å holde kjeft, og tute med ulvene, men så er det noen mennesker med moralsk og åndelig integritet som ikke klarer det da? Hva med dem? Hva skjer med dem?

Continue reading Moderators kommentar til forholdene i Norge

BANESÅR; – Dissidenters vilkår i menneskerettighetslandet

– Dissidenters vilkår i menneskerettighetslandet

– Karakterdrap og gapestokk i politiske prosesser

Vi vil i boken vise samfunnskritikeres og den maktopposisjonelles begredelige skjebne, og den motsatt positive skjebne som blir dem til del som er “systemtro”, dvs. tro mot den tverrpolitiske klikk som har styrt vårt land siden 1945 til d.d., og hvor vi skal påvise medias og rettsvesenets rolle i å løpe statsmaktens (og statsmaktens beherskere, for det er ikke vi) ærend, mer enn å beskytte enkeltindivider. Vi skal se hvordan det går de som er for/imot den tverrpolitiske gruppe; “Noen av oss har snakket sammen”. Belønningssystemer for de som er for, som i sin form er korrupsjon, og straff som aldri står i forhold til “forbrytelsen” for de som er imot. Slik blir alltid ærlige folk med integritet, faglig og personlig, ofret og trakassert, på alteret til de skjulte nettverks målsettinger med metoder som aldri tåler dagens lys, men som herved skal få det på seg.

Continue reading BANESÅR; – Dissidenters vilkår i menneskerettighetslandet